This document is not available in English version.

Zasady organizacji zawodów, VIII Olimpiada Informatyczna 2000/2001

[ OI ]
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
INSTYTUT INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Olimpiada Informatyczna

  Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale
[ PROKOM SOFTWARE SA ]

Zasady organizacji zawodów w roku szkolnym 2001/2002


Podstawowym aktem prawnym dotyczącym Olimpiady jest Regulamin Olimpiady Informatycznej, którego pełny tekst znajduje się w kuratoriach. Poniższe zasady są uzupełnieniem tego Regulaminu, zawierającym szczegółowe postanowienia Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej o jej organizacji w roku szkolnym 2001/2002.

§ 1. Wstęp

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest organizatorem Olimpiady zgodnie z zarządzeniem nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 roku (Dz. Urz. MEN nr 7 z 1992 r. poz. 31) z późniejszymi zmianami (zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 20 października 1994 r., Dz. Urz. MEN nr 5 z 1994 r poz. 27).

§ 2. Organizacja Olimpiady

 1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.
 2. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa.
 3. Olimpiada Informatyczna jest przeznaczona dla uczniów wszystkich typów szkół średnich dla młodzieży (z wyjątkiem szkół policealnych). W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć uczniowie gimnazjów oraz - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie szkół podstawowych.
 4. Rozwiązaniem każdego z zadań zawodów I, II i III stopnia jest program napisany w jednym z następujących języków programowania: Pascal, C lub C++.
 5. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie.
 6. Zawody II i III stopnia polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.
 7. Do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowanych 280 uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej; do zawodów III stopnia - 40 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej. Komitet Główny może zmienić podane liczby zakwalifikowanych uczestników co najwyżej o 20%.
 8. Podjęte przez Komitet Główny decyzje o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów kolejnego stopnia, przyznanych miejscach i nagrodach oraz składzie polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne są ostateczne.
 9. Terminarz zawodów:
  zawody I stopnia15.10-12.11.2001 r.
  ogłoszenie wyników w witrynie Olimpiady8.12.2001 r.
  ogłoszenie wyników pocztą21.12.2001 r.
  zawody II stopnia12-14.02.2002 r.
  ogłoszenie wyników w witrynie Olimpiady23.02.2002 r.
  ogłoszenie wyników pocztą7.03.2002 r.
  zawody III stopnia15-19.04.2002 r.

§ 3. Wymagania dotyczące rozwiązań zadań zawodów I stopnia

 1. Zawody I stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań eliminacyjnych (niekoniecznie wszystkich) i przestaniu rozwiązań do Olimpiady Informatycznej. Możliwe są tylko dwa sposoby przesyłania: Rozwiązania dostarczane w inny sposób nie będą przyjmowane. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia rozwiązania przez Internet i listem poleconym, ocenie podlega jedynie rozwiązanie wysłane listem poleconym. W takim przypadku konieczne jest również podanie w dokumencie zgłoszeniowym identyfikatora użytkownika użytego do zgłoszenia rozwiązań przez Internet(patrz pkt 10).
 2. Ocena rozwiązania zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie.
 3. Prace niesamodzielne lub zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Rozwiązanie każdego zadania składa się z programu(tylko jednego) w postaci źródłowej i skompilowanej; imię i nazwisko uczestnika musi być podane w komentarzu na początku każdego programu.
 5. Nazwy plików z programami w postaci źródłowej powinny mieć jako rozszerzenie co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania, to jest:
  Pascalpas
  Cc
  C++cpp
 6. Opcje kompilatora powinny być częścią tekstu programu.
 7. Program powinien odczytywać plik wejściowy z bieżącego katalogu i zapisywać plik wyjściowy również do bieżącego katalogu.
 8. Program nie powinien oczekiwać na jakąkolwiek czynność, np. naciśnięcie klawisza, ruch myszą, wpisanie liczby lub litery.
 9. Dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.
 10. Uczestnik przysyła:
 11. W witrynie Olimpiady o adresie www.oi.pjwstk.waw.pl wśród Informacji dla zawodników znajdują się Odpowiedzi na pytania zawodników dotyczące Olimpiady. Ponieważ Odpowiedzi mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów prosimy wszystkich uczestników Olimpiady o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami. Dalsze pytania należy przysyłać na adres: olimpiada@oeiizk.waw.pl. Komitet Główny może nie udzielić odpowiedzi na pytanie z ważnych przyczyn, m. in. gdy jest ono niejednoznaczne lub dotyczy sposobu rozwiązania zadania.
 12. Poprzez witrynę dostępne są narzędzia do sprawdzania rozwiązań pod względem formalnym. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania są dokładnie podane w witrynie.

§ 4. Uprawnienia i nagrody

 1. Uczestnicy zawodów II stopnia, których wyniki zostały uznane przez Komitet Główny Olimpiady za wyróżniające, otrzymują najwyższą ocenę z informatyki na zakończenie nauki w klasie, do której uczęszczają
 2. Uczestnicy Olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, są zwolnieni z egzaminu dojrzałości (zgodnie z zarządzeniem nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1991 r.) lub z egzaminu z przygotowania zawodowego z przedmiotu informatyka. Zwolnienie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej.
 3. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których senaty podjęty odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65).
 4. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny.
 5. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski na XIV Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną w 2002 roku na podstawie wyników zawodów III stopnia i regulaminu tej Olimpiady Międzynarodowej. Szczegółowe zasady zostaną podane po otrzymaniu formalnego zaproszenia na XIV Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną.
 6. Nauczyciel (opiekun naukowy), który przygotował laureata Olimpiady Informatycznej, otrzymuje nagrodę przyznawaną przez Komitet Główny Olimpiady.
 7. Wyznaczeni przez Komitet Główny reprezentanci Polski na olimpiady międzynarodowe oraz finaliści, którzy nie są w ostatniej programowo klasie swojej szkoły, zostaną zaproszeni do nieodpłatnego udziału w III Obozie Naukowo-Treningowym im. Antoniego Kreczmara, który odbędzie się w okresie wakacji 2002 r.
 8. Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane przez osoby prawne lub fizyczne.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Koordynatorzy edukacji informatycznej i dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
 2. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zawiadamia wszystkich uczestników zawodów I i II stopnia o ich wynikach. Uczestnicy zawodów I stopnia, którzy prześlą rozwiązania jedynie przez Internet zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną, a poprzez witrynę Olimpiady bedą mogli zapoznać się ze szczegółowym raportem ze sprawdzania ich rozwiązań. Pozostali zawodnicy otrzymają tę samą informację w teminie późniejszym zwykłą pocztą.
 3. Każdy uczestnik, który przeszedł do zawodów wyższego stopnia oraz dyrektor jego szkoły otrzymują informację o miejscu i terminie następnych zawodów.
 4. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu.
Witryna Olimpiady: www.oi.pjwstk.waw.pl