This document is not available in English version.

Wskazówki dla uczestników, VIII Olimpiada Informatyczna 2000/2001

  1. Aby Twoje rozwiązanie mogło zostać właściwie ocenione, zastosuj się do ustaleń zawartych w "Zasadach organizacji zawodów" i treści zadań.
  2. Przestrzegaj dokładnie warunków określonych w tekście zadania, w szczególności wszystkich reguł dotyczących nazw plików.
  3. Twój program powinien czytać dane z pliku i zapisywać wyniki do pliku. Nazwy tych plików powinny być takie jak podano w treści zadania.
  4. Twój program powinien odczytywać plik wejściowy z bieżącego katalogu i zapisywać plik wyjściowy również do bieżącego katalogu.
  5. Twój program nie powinien oczekiwać na jakąkolwiek czynność, np. naciśnięcie klawisza, ruch myszą, wpisanie liczby lub litery.
  6. Dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia. Twój program nie musi tego sprawdzać.
  7. Nie przyjmuj żadnych założeń, które nie wynikają z treści zadania.
  8. Staraj się dobrać taką metodę rozwiązania zadania, która jest nie tylko poprawna, ale daje wyniki w jak najkrótszym czasie i w możliwe małej pamięci.
  9. Ocena za rozwiązanie zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie. W szczególności programy poprawne, lecz działające zbyt długo - zwłaszcza dla dużych rozmiarów danych - mogą zostać ocenione nisko.