Polish version    English version  
  History of OI


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

[ OI ]
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Olimpiada Informatyczna

  Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale
[ PROKOM SOFTWARE SA ]

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym Olimpiady jest Regulamin Olimpiady Informatycznej, którego pełny tekst znajduje się w kuratoriach. Poniższe zasady są uzupełnieniem tego Regulaminu, zawierającym szczegółowe postanowienia Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej o jej organizacji w roku szkolnym 2005/2006.

§ 1. Wstęp

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniu 10 grudnia 1993 roku. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.02.13.125). Organizatorem Olimpiady Informatycznej jest Uniwersytet Wrocławski. W organizacji Olimpiady Uniwersytet Wrocławski współdziała ze środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej.

§ 2. Organizacja Olimpiady

 1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.

 2. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa.

 3. W Olimpiadzie Informatycznej mogą brać indywidualnie udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych.

 4. Rozwiązaniem każdego z zadań zawodów I, II i III stopnia jest program (napisany w jednym z następujących języków programowania: Pascal, C lub C++) lub plik z danymi.

 5. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie.

 6. Zawody II i III stopnia polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.

 7. Do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowanych 300 uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej; do zawodów III stopnia - 60 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej. Komitet Główny może zmienić podane liczby zakwalifikowanych uczestników co najwyżej o 20%.

 8. Podjęte przez Komitet Główny decyzje o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów kolejnego stopnia, zajętych miejscach i przyznanych nagrodach oraz składzie polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne są ostateczne.

 9. Terminarz zawodów:

  zawody I stopnia - 24.10-21.11. 2005 r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie Olimpiady - 16.12.2005 r.,
  pocztą - 29.12.2005 r.
  zawody II stopnia - 14-16.02.2006 r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie Olimpiady - 24.02.2006 r.
  pocztą - 03.03.2006 r.
  zawody III stopnia - 28.03 - 01.04.2006 r.

§ 3. Wymagania dotyczące rozwiązań zadań zawodów I stopnia

 1. Zawody I stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań eliminacyjnych (niekoniecznie wszystkich) i przesłaniu rozwiązań do Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Możliwe są tylko dwa sposoby przesyłania:

  • Poprzez witrynę Olimpiady o adresie: www.oi.edu.pl do godziny 12.00 (w południe) dnia 21 listopada 2005 r. Komitet Główny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu. Odbiór przesyłki zostanie potwierdzony przez Komitet Główny zwrotnym listem elektronicznym (prosimy o zachowanie tego listu). Brak potwierdzenia może oznaczać, że rozwiązanie nie zostało poprawnie zarejestrowane. W tym przypadku zawodnik powinien przesłać swoje rozwiązanie przesyłką poleconą za pośrednictwem zwykłej poczty. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania przy przekazywaniu zadań i związanej z tym rejestracji będą podane w witrynie.

  • Pocztą, przesyłką poleconą, na adres:

   Olimpiada Informatyczna
   Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
   ul. Nowogrodzka 73
   02-006 Warszawa
   tel. (0-22) 626-83-90
   w nieprzekraczalnym terminie nadania do 21 listopada 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
  Rozwiązania dostarczane w inny sposób nie będą przyjmowane. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia rozwiązania przez Internet i listem poleconym, ocenie podlega jedynie rozwiązanie wysłane listem poleconym. W takim przypadku jest konieczne podanie w dokumencie zgłoszeniowym również identyfikatora użytkownika użytego do zgłoszenia rozwiązań przez Internet.
 2. Ocena rozwiązania zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie.

 3. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z "Zasadami organizacji zawodów" lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane.

 4. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.

 5. Rozwiązanie każdego zadania, które polega na napisaniu programu, składa się z (tylko jednego) pliku źródłowego; imię i nazwisko uczestnika muszą być podane w komentarzu na początku każdego programu.

 6. Nazwy plików z programami w postaci źródłowej muszą być takie jak podano w treści zadania. Nazwy tych plików muszą mieć następujące rozszerzenia zależne od użytego języka programowania:
  Pascal        pas
  C c
  C++ cpp

 7. Programy w C/C++ będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora GCC / G++ v. 3.4.4. Programy w Pascalu będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora FreePascal v. 2.0.0. Wybór polecenia kompilacji zależy od podanego rozszerzenia pliku w następujący sposób (np. dla zadania abc):
  Dla c        gcc -O2 -static abc.c -lm 
  Dla cpp g++ -O2 -static abc.cpp -lm
  Dla pas ppc386 -O2 -XS -Xt abc.pas
  Pakiety instalacyjne tych kompilatorów (i ich wersje dla DOS/Windows) są dostępne w witrynie Olimpiady www.oi.edu.pl.

 8. Program powinien odczytywać dane wejściowe ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej.

 9. Należy przyjąć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.

 10. Uczestnik korzystający z poczty zwykłej przysyła:

  • Nośnik (dyskietkę lub CD-ROM) w standardzie dla komputerów PC, zawierający:

   • spis zawartości nośnika oraz dane osobowe zawodnika w pliku nazwanym SPIS.TXT,

   • do każdego rozwiązanego zadania - program źródłowy lub plik z danymi.

   Na nośniku nie powinno być żadnych podkatalogów.
  • Wypełniony dokument zgłoszeniowy (dostępny w witrynie internetowej Olimpiady). Należy podać adres elektroniczny. Podanie adresu jest niezbędne do wzięcia udziału w procedurze reklamacyjnej opisanej w punktach 14, 15 i 16.

 11. Uczestnik korzystający z witryny olimpiady postępuje zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w witrynie.

 12. W witrynie Olimpiady znajdują się Odpowiedzi na pytania zawodników dotyczące Olimpiady. Ponieważ Odpowiedzi mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów wszyscy uczestnicy Olimpiady proszeni są o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami. Dalsze pytania należy przysyłać poprzez witrynę Olimpiady. Komitet Główny może nie udzielić odpowiedzi na pytanie z ważnych przyczyn, m.in. gdy jest ono niejednoznaczne lub dotyczy sposobu rozwiązania zadania.

 13. Poprzez witrynę dostępne są narzędzia do sprawdzania rozwiązań pod względem formalnym. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania są dokładnie podane w witrynie.

 14. Od dnia 5 grudnia 2005 r. poprzez witrynę Olimpiady każdy zawodnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. Wstępne oceny będą dostępne jedynie w witrynie Olimpiady i tylko dla osób, które podały adres elektroniczny.

 15. Do dnia 9 grudnia 2005 r. (włącznie) poprzez witrynę Olimpiady każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.

 16. Reklamacje złożone po 9 grudnia 2005 r. nie będą rozpatrywane.

§ 4. Uprawnienia i nagrody

 • Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z informatyki lub technologii informacyjnej celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 • Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego z informatyki. Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.

 • Uprawnienia określone w p. 1. i 2. przysługują na zasadach określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046, §§ 18 i 56) wraz z pózniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 16 czerwca 2005r (Dz.U. z 2005r. Nr. 108 poz. 905).

 • Laureaci i finaliści Olimpiady mają ułatwiony lub wolny wstęp do tych szkół wyższych, których senaty podjęły uchwały w tej sprawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, na zasadach zawartych w tych uchwałach (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365).

 • Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny.

 • Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski na XVIII Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną w 2006 roku na podstawie wyników zawodów III stopnia i regulaminu tej Olimpiady Międzynarodowej.

 • Komitet Głowny może przyznać nagrodę nauczycielowi lub opiekunowi naukowemu, który przygotował laureata lub finalistę Olimpiady.

 • Wyznaczeni przez Komitet Główny reprezentanci Polski na olimpiady międzynarodowe oraz finaliści, którzy nie są w ostatniej programowo klasie swojej szkoły, zostaną zaproszeni do nieodpłatnego udziału w VII Obozie Naukowo-Treningowym im. Antoniego Kreczmara, który odbędzie się w czasie wakacji 2006 r.

 • Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane przez osoby prawne lub fizyczne.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Koordynatorzy edukacji informatycznej i dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.

 2. Komitet Główny zawiadamia wszystkich uczestników zawodów I i II stopnia o ich wynikach. Uczestnicy zawodów I stopnia, którzy prześlą rozwiązania jedynie przez Internet zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną, a poprzez witrynę Olimpiady będą mogli zapoznać się ze szczegółowym raportem ze sprawdzania ich rozwiązań. Pozostali zawodnicy otrzymają informację o swoich wynikach w terminie późniejszym zwykłą pocztą.

 3. Każdy uczestnik, który zakwalifikował się do zawodów wyższego stopnia oraz dyrektor jego szkoły otrzymują informację o miejscu i terminie następnych zawodów.

 4. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu.

Witryna Olimpiady: www.oi.edu.plPrint friendly version