Polish version    English version  
 


 Aktualności
 O olimpiadzie
 Komitety
 XVIII OI 2010/2011
 Historia OI
 Książeczki OI
 Reprezentacja
 Obozy Olimpiady
 Galeria zdjęć
 Ciekawe odsyłacze
 OIG LiveCD
 IV OIG 2009/2010
 Historia OIG
 SIO
 MAIN
[ OI ]
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
INSTYTUT INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Olimpiada Informatyczna

  Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale
[ PROKOM SOFTWARE SA ]

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym Olimpiady jest Regulamin Olimpiady Informatycznej, którego pełny tekst znajduje się w kuratoriach. Poniższe zasady są uzupełnieniem tego Regulaminu, zawierającym szczegółowe postanowienia Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej o jej organizacji w roku szkolnym 2003/2004.

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2003/2004

§ 1. Wstęp

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniu 10 grudnia 1993 roku. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.02.13.125). Organizatorem Olimpiady Informatycznej jest Uniwersytet Wrocławski. W organizacji Olimpiady Uniwersytet Wrocławski współdziała ze środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej.

§ 2. Organizacja Olimpiady

 1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.
 2. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa.
 3. W Olimpiadzie Informatycznej mogą brać indywidualnie udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych.
 4. Rozwiązaniem każdego z zadań zawodów I, II i III stopnia jest program napisany w jednym z następujących języków programowania: Pascal, C lub C++ lub plik z danymi. Lista dopuszczalnych języków programowania w zawodach II i III stopnia może zostać rozszerzona.
 5. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie.
 6. Zawody II i III stopnia polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.
 7. Do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowanych 280 uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej; do zawodów III stopnia - 40 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej. Komitet Główny może zmienić podane liczby zakwalifikowanych uczestników co najwyżej o 20%.
 8. Podjęte przez Komitet Główny decyzje o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów kolejnego stopnia, zajętych miejscach i przyznanych nagrodach oraz składzie polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne są ostateczne.
 9. Terminarz zawodów:
  zawody I stopnia - 20.10-17.11. 2003 r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie Olimpiady - 15.12.2003 r.,
  pocztą - 29.12.2003 r.
  zawody II stopnia - 10-12.02.2004 r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie Olimpiady - 23.02.2004 r.
  pocztą - 27.02.2004 r.
  zawody III stopnia - 30.03-03.04.2004 r.

§ 3. Wymagania dotyczące rozwiązań zadań zawodów I stopnia

 1. Zawody I stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań eliminacyjnych (niekoniecznie wszystkich) i przesłaniu rozwiązań do Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Możliwe są tylko dwa sposoby przesyłania:
  • Poprzez witrynę Olimpiady o adresie: www.oi.edu.pl do godziny 12.00 (w południe) dnia 17 listopada 2003 r. Komitet Główny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu. Odbiór przesyłki zostanie potwierdzony przez Komitet Główny zwrotnym listem elektronicznym (prosimy o zachowanie tego listu). Brak potwierdzenia może oznaczać, że rozwiązanie nie zostało poprawnie zarejestrowane. W tym przypadku zawodnik powinien przesłać swoje rozwiązanie przesyłką poleconą za pośrednictwem zwykłej poczty. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania przy przekazywaniu zadań i związanej z tym rejestracji będą podane w witrynie.
  • Pocztą, przesyłką poleconą, na adres:
   Olimpiada Informatyczna
   Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
   ul. Nowogrodzka 73, 02-006 Warszawa
   tel. (0-22) 626-83-90
   w nieprzekraczalnym terminie nadania do 17 listopada 2003 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
  Rozwiązania dostarczane w inny sposób nie będą przyjmowane. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia rozwiązania przez Internet i listem poleconym, ocenie podlega jedynie rozwiązanie wysłane listem poleconym. W takim przypadku należy podać w dokumencie zgłoszeniowym również identyfikator użytkownika użyty do zgłoszenia rozwiązań przez Internet.
 2. Ocena rozwiązania zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie.
 3. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z "Zasadami organizacji zawodów" lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane.
 4. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.
 5. Rozwiązanie każdego zadania, które polega na napisaniu programu, składa się z dokładnie jednego pliku źródłowego; imię i nazwisko uczestnika musi być podane w komentarzu na początku każdego programu.
 6. Nazwy plików z programami w postaci źródłowej muszą być takie jak podano w treści zadania. Nazwy tych plików muszą mieć następujące rozszerzenia zależne od użytego języka programowania:
  Pascal      pas
  Cc
  C++cpp
 7. Programy w C/C++ będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora GCC v. 3.3. Programy w Pascalu będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora FreePascal v. 1.0.10. Wybór polecenia kompilacji zależy od podanego rozszerzenia pliku w następujący sposób (np. dla zadania abc):
  Dla c      gcc -O2 -static -lm abc.c
  Dla cppg++ -O2 -static -lm abc.cpp
  Dla pasppc386 -O2 -XS abc.pas
  Pakiety instalacyjne tych kompilatorów (i ich wersje dla DOS/Windows) są dostępne w witrynie Olimpiady www.oi.edu.pl.
 8. Program powinien odczytywać dane wejściowe ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej.
 9. Należy przyjąć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.
 10. Uczestnik korzystający z poczty zwykłej przysyła:
  • Dyskietkę lub CD-ROM w standardzie dla komputerów PC, zawierające:
   • spis zawartości dyskietki oraz dane osobowe zawodnika w pliku nazwanym SPIS.TXT,
   • do każdego rozwiązanego zadania - program źródłowy.
   Dyskietka nie powinna zawierać żadnych podkatalogów.
  • Wypełniony dokument zgłoszeniowy (dostępny w witrynie internetowej Olimpiady). Gorąco prosimy o podanie adresu elektronicznego. Podanie adresu jest niezbędne do wzięcia udziału w procedurze reklamacyjnej opisanej w punktach 14, 15 i 16.
 11. Uczestnik korzystający z witryny olimpiady postępuje zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w witrynie.
 12. W witrynie Olimpiady wśród Informacji dla zawodników znajdują się Odpowiedzi na pytania zawodników dotyczące Olimpiady. Ponieważ Odpowiedzi mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów prosimy wszystkich uczestników Olimpiady o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami. Pytania należy przysyłać poprzez witrynę Olimpiady. Komitet Główny może nie udzielić odpowiedzi na pytanie z ważnych przyczyn, m.in. gdy jest ono niejednoznaczne lub dotyczy sposobu rozwiązania zadania.
 13. Poprzez witrynę dostępne są narzędzia do sprawdzania rozwiązań pod względem formalnym. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania są dokładnie podane w witrynie.
 14. Od dnia 1 grudnia 2003 r. poprzez witrynę Olimpiady każdy zawodnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. Wstępne oceny będą dostępne jedynie w witrynie Olimpiady i tylko dla osób, które podały adres elektroniczny.
 15. Do dnia 5 grudnia 2003 r. (włącznie) poprzez witrynę Olimpiady każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
 16. Reklamacje złożone po 5 grudnia 2003 r. nie będą rozpatrywane.

§ 4. Uprawnienia i nagrody

 1. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z informatyki lub technologii informacyjnej ocenę celującą na koniec roku szkolnego oraz zwolnieni są z egzaminu maturalnego z informatyki na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 21 III 2001 r. z późniejszymi zmianami (2001/29/323, 128/1419, 2002/46/433, 155/1289, 214/1807, 2003/26/225) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 2. Laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których senaty podjęły odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U.90.65.385).
 3. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny.
 4. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski na XVI Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną w 2004 roku na podstawie wyników zawodów III stopnia i regulaminu tej Olimpiady Międzynarodowej. Szczegółowe zasady zostaną podane po otrzymaniu formalnego zaproszenia na XVI Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną.
 5. Nauczyciel, który przygotował laureata lub finalistę Olimpiady Informatycznej, otrzymuje nagrodę przyznawaną przez Komitet Główny.
 6. Wyznaczeni przez Komitet Główny reprezentanci Polski na olimpiady międzynarodowe oraz finaliści, którzy nie są w ostatniej programowo klasie swojej szkoły, zostaną zaproszeni do nieodpłatnego udziału w V Obozie Naukowo-Treningowym im. Antoniego Kreczmara, który odbędzie się w czasie wakacji 2004r.
 7. Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane przez osoby prawne lub fizyczne.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Koordynatorzy edukacji informatycznej i dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
 2. Komitet Główny zawiadamia wszystkich uczestników zawodów I i II stopnia o ich wynikach. Uczestnicy zawodów I stopnia, którzy prześlą rozwiązania jedynie przez Internet zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną, a poprzez witrynę Olimpiady będą mogli zapoznać się ze szczegółowym raportem ze sprawdzania ich rozwiązań. Pozostali zawodnicy otrzymają informację o swoich wynikach w terminie późniejszym zwykłą pocztą.
 3. Każdy uczestnik, który przeszedł do zawodów wyższego stopnia oraz dyrektor jego szkoły otrzymują informację o miejscu i terminie następnych zawodów.
 4. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu.
Witryna Olimpiady: www.oi.edu.plWersja do druku