Zwolnienie z matury z informatyki

Laureaci i finaliści Olimpiady automatycznie otrzymują 100% z egzaminu maturalnego z informatyki. Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie jest objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
(Zgodnie z art. 44zzh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz „Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024”.)

Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty Olimpiady uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą końcową ocenę klasyfikacyjną.
(Zgodnie z art. 44j ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.).)