• Wyniki III etapu XXIX OI 2021/2022
  2022-04-13 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXIX OI

  Dziś odbyła się ceremonia zakończenia XXIX Olimpiady Informatycznej. Oto oficjalne wyniki zawodów III stopnia.

 • Wielka Przesmycka 2022
  2022-04-12 Paweł Gawrychowski
  Kategorie:
  • XXIX OI

  30 kwietnia odbędzie się kolejna edycja Wielkiej Przesmyckiej, czyli indywidualnych zawodów w programowaniu (stacjonarnie we Wrocławiu!). Rejestracja jest już otwarta, organizatorzy serdecznie zapraszają zarówno doświadczonych zawodników, jak i tych początkujących. Szczegóły na https://przesmycka.ii.uni.wroc.pl.

 • Finaliści XXIX OI
  2022-04-08 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXIX OI
  Oto alfabetyczna lista finalistów XXIX OI. Serdecznie gratulujemy! Lista rankingowa oraz lista laureatów zostaną opublikowane w środę po ceremonii zakończenia Olimpiady.
 • Dokumenty techniczne na zawody III stopnia
  2022-03-30 Jakub Radoszewski
  Kategorie:
  • XXIX OI

  Każdy uczestnik zawodów III stopnia otrzyma załączone dokumenty na zawodach. Będą one także dostępne w SIO.

 • Stanowisko Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej
  2022-03-15 Krzysztof Diks
  Kategorie:
  • XXIX OI

  Stanowisko Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej odnośnie decyzji Komitetu Międzynarodowego IOI w sprawie udziału Rosji i Białorusi w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

  Komitet Główny Polskiej Olimpiady Informatycznej jest zdecydowanie przeciwny decyzji podjętej przez Komitet Międzynarodowy odnośnie udziału drużyn rosyjskiej i białoruskiej w IOI 2022. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej uważa, że Rosja i Białoruś powinny zostać zawieszone w trybie natychmiastowym w prawach członka IOI.

  Mamy wrażenie, że – być może nie będąc tak blisko, jak my, niewyobrażalnej katastrofy humanitarnej, jaką Rosja zgotowała Ukrainie – władze IOI zbyt pobłażliwie potraktowały drużynę kraju najeźdźców. Naszą wiedzę czerpiemy z pierwszej ręki – Polska przyjęła w ostatnich 2 tygodniach ponad 1.5 miliona ukraińskich uchodźców a ich relacje są wstrząsające. Bezsprzecznie mamy do czynienia z ludobójstwem. Ataki na szpitale, w tym szpital położniczy, szkoły, uczelnie i inne obiekty cywilne, gwałty, strzelanie do cywilów, zabijanie ludzi uciekających z oblężonych miast  korytarzami humanitarnymi powoduje, że utrzymywanie stosunków ze zbrodniczym reżimem w jakiejkolwiek formie wydaje się niemożliwe. Za tym wszystkim stoi jeszcze tępa propaganda aparatu Putina. Jedynie skoordynowany ostracyzm we wszystkich wymiarach: politycznych, gospodarczych, naukowych, edukacyjnych, sportowych i kulturalnych ma szansę na dotarcie do świadomości dużej części społeczeństwa rosyjskiego, którego ponad połowa popiera agresję. Oczywiste jest, że w morzu kłamstwa znajdują się wyspy uczciwości. Dzielni obywatele Rosji, którzy ryzykując więzieniem protestują przeciw agresji, zasługują na najwyższy szacunek. Niemniej jednak, choćby haniebny list rektorów największych uczelni rosyjskich popierających w całej rozciągłości zbrodnicze działania Putina jest policzkiem dla środowiska edukatorów i naukowców, niemożliwym do zaakceptowania. Jeśli w przyszłości mamy wznowić normalne kontakty z Rosjanami, to tylko po uznaniu ich   odpowiedzialności i potępieniu dziejącej się obecnie agresji.

  Uczniowie z Ukrainy nie mają teraz możliwości chodzenia do szkół, które jeśli się otworzą to tylko zdalnie i nie dla wszystkich. Nie mają możliwości organizowania obozów treningowych i ich udział w IOI w jakimkolwiek zakresie stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie wiemy, czy  żyją. Z częścią z nich nie ma kontaktu. Wiemy, że wolontariuszka Yulia  Zdanovska, srebrna medalistka naszej siostrzanej olimpiady EGMO, zginęła na służbie pod bombami w Charkowie. Dopuszczenie w zdalnej formie drużyn Rosji i Białorusi, który to kraj także trzeba uznać za współodpowiedzialny za zbrodnie wojenne, jest prezentem dla okupanta i policzkiem dla ofiary. Uważamy, że drużyny Rosji i Białorusi powinny być bezwzględnie wykluczone z IOI bezterminowo. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie możliwe przywrócenie tych drużyn w poczet naszej wspólnoty, ale dopiero gdy zostaną naprawione krzywdy, których dopuszczają się ich kraje i kiedy obecne działania zostaną potępione i ukarane.

  Warszawa, 15.03.2022

  The Position of the Main Committee of the Polish Olympiad in Informatics on the Decision of the IOI International Committee Regarding the Participation of Russia and Belarus in IOI

  The Main Committee of the Polish Olympiad in Informatics strongly opposes the decision taken by the International Committee regarding the participation of the Russian and Belarusian teams in the IOI 2022. The Main Committee believes that Russia and Belarus should be immediately suspended from the IOI.

  It is our feeling that the IOI authorities – perhaps not being as close as we are to the unimaginable humanitarian catastrophe that Russia has wrought on Ukraine – have been too lenient in their treatment of the invading country's team. Our knowledge is first-hand; Poland has taken in over 1.5 million Ukrainian refugees in the last 2 weeks and their accounts are harrowing. It is indisputable that what we are dealing with in Ukraine is genocide. The attacks on hospitals, including maternity hospitals, schools, universities and other civilian buildings, the rapes, the shooting of civilians, the killing of people fleeing the besieged cities through humanitarian corridors; all these horrific acts of violence make it impossible to maintain any form of relations with that criminal regime. And above all this, the blunt propaganda of Putin's apparatus adds up to the grim picture of the war. Therefore, in our opinion, only coordinated ostracism in all dimensions: political, economic, scientific, educational, sporting and cultural has a chance of reaching the consciousness of a large part of Russian society, more than half of whom support the aggression. It is obvious that in the sea of lies there are islands of honesty. Brave Russian citizens who, even risking their own imprisonment, protest against aggression deserve our highest respect. And, on the other hand, the shameful letter of the rectors of Russia's largest universities supporting Putin's criminal actions across the board is an unacceptable slap in the face of the community of educators and scientists. If we are to resume normal contacts with the Russians in the future, it is only after acknowledging their responsibility and condemning the aggression that is currently taking place.

  Students from Ukraine now have no opportunity to go to schools, which, if they open, will work only remotely and will not be available to every student. Education authorities do not have the opportunity to organize training camps and the students’ participation in the IOI to any extent is highly questionable. We don't even know if they are alive. We have not been able to get in touch with some of them. We have learnt that unfortunately, the volunteer Yulia Zdanovska, a silver medalist in our sister Olympics EGMO, was killed in Kharkov in the line of duty under the Russian bombs. The remote admission of teams from Russia and Belarus, another country that must also be considered co-responsible for war crimes, is a gift to the occupying power and a slap in the face of the victim. For all those reasons, it is our strong belief that the teams of Russia and Belarus should be absolutely excluded from the IOI indefinitely. We hope that in future it will be possible to reinstate these teams in our community, but only after the wrong, horrific acts committed by their countries have been rectified and the current actions have been condemned and punished.

  Warsaw, March 15, 2022

 • Stanowisko OI wobec wojny na Ukrainie
  2022-03-08 Krzysztof Diks
  Kategorie:
  • XXIX OI

  Stanowisko Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej

  Od 24 lutego 2022 roku rosyjscy najeźdźcy, z pomocą Białorusi, niszczą zbrojnie niezależną i niepodległa Ukrainą, bombardując wsie i miasteczka, zabijając niewinnych cywili. Ponad milion obywateli Ukrainy, głównie kobiety i dzieci, musiało uciekać z kraju. Przewiduje się, że ta liczba może osiągnąć nawet 5 milionów. Sąsiednie kraje otworzyły swoje granice dla uchodźców z Ukrainy. Polska przyjęła już ponad milion uciekinierów udzielając im wsparcia na miarę sił i możliwości. Dzieciom w Ukrainie zabrano to co jest w ich wieku najważniejsze – spokój, szkołę i zabawę. Jako społeczność IOI nie możemy milczeć. Potencjalni uczestnicy IOI z Ukrainy być może nie żyją, a już na pewno nie mają głowy ani warunków, żeby przygotowywać się do tegorocznej IOI. Uważamy, że tylko powszechny ostracyzm agresora i jego popleczników może doprowadzić do zakończenia wojny, ale także powstrzymać takie zachowanie w przyszłości. Kierownictwo Polskiej Olimpiady Informatycznej opowiada się za natychmiastowym zawieszeniem Rosji i Białorusi w prawach członków IOI i nie zapraszanie reprezentacji tych krajów, w żadnej formie, do udziału w zawodach IOI.

  The position of the Main Committee of the Polish Olympiad in Informatics

  Since February 24, 2022, Russian invaders, with the help of Belarus, have been military destroying independent Ukraine, bombing villages and towns, killing innocent civilians. Over one million Ukrainian citizens, mostly women and children, have had to flee the country. It is predicted that this number could reach up to 5 million. Neighboring countries have opened their borders to refugees from Ukraine. Poland has already taken in over a million refugees, providing them with support to the best of its ability. Children in Ukraine have been taken away what is most important at their age - peace, school and play. As the IOI community, we cannot remain silent. Potential IOI participants from Ukraine may be dead, and certainly do not have the head or conditions to prepare for this year's IOI. We believe that only social, widespread ostracism of the aggressor and its supporters can bring the war to an end, but also stop such behavior in the future. The leadership of the Polish Olympiad in Informatics is in favor of immediate suspension of Russia and Belarus from the IOI and not inviting representatives of these countries, in any form, to participate in the IOI competitions.

 • Zasady wyłaniania laureatów nagród-stypendiów dla nauczycieli
  2022-03-07 Weronika Klemba
  Kategorie:
  • XXIX OI

  Publikujemy zasady wyłaniania laureatów nagród-stypendiów dla nauczycieli za pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie. Podkreślamy, że 28.03.2022 to ostateczny termin nadsyłania wniosków.

  Podpisane wnioski należy składać e-mailem na adres stypendia@oi.edu.pl. Więcej informacji można znaleźć w załączonym dokumencie.