Ustalenia techniczne XXV OI

Do kompilowania rozwiązań używane będą następujące kompilatory:

 • Pascal – Free Pascal Compiler 2.6.2
 • C/C++ – GCC 4.8

Polecenia używane do kompilacji rozwiązań (np. zadania abc):

 • Dla c – gcc -O2 -static abc.c -lm -std=gnu99
 • Dla cpp – g++ -O2 -static abc.cpp -lm -std=c++11
 • Dla pas – ppc386 -O2 -XS -Xt abc.pas

Nie jest możliwy inny sposób kompilacji (np. przy pomocy plików Makefile). Programy, które nie będą kompilować się w podany powyżej sposób, nie podlegają ocenie.

Ograniczenia:

 • kod źródłowy rozwiązania nie może przekraczać 100 KB, a kod wykonywalny 10 MB,
 • czas kompilacji rozwiązania nie może przekraczać 30 s,
 • wielkość pamięci operacyjnej dostępnej programom będzie podana w treści zadań (jednak ta wartość dotyczy sumarycznego zapotrzebowania na pamięć, a więc zawiera m.in. rozmiar kodu wykonywalnego, stosu, sterty itp.).

Rozwiązania powinny:

 • składać się z jednego pliku źródłowego o nazwie podanej w treści zadania,
 • czytać dane ze standardowego wejścia, zapisywać wynik na standardowe wyjście, chyba że dla danego zadania wyraźnie napisano inaczej,
 • kończyć działanie kodem wyjścia 0 – każdy inny kod zakończenia programu jest równoważny błędowi wykonania,
 • zakładać, że są wykonywane na procesorze 32-bitowym (w szczególności, że typ int w C/C++ jest 32-bitowy, a typ Integer w Pascalu jest 16-bitowy).

Rozwiązania mogą:

 • korzystać z biblioteki standardowej (tylko w przypadku C++),
 • być napisane w standardzie C++11,
 • wypisywać na standardowe wyjście diagnostyczne stderr (komunikaty wypisane w ten sposób są ignorowane przez system sprawdzający; należy jednak pamiętać, że takie wypisywanie zużywa cenny czas).

Rozwiązania nie mogą:

 • otwierać jakichkolwiek plików (w szczególności zabronione jest tworzenie plików tymczasowych),
 • tworzyć nowych procesów czy wątków,
 • korzystać z funkcji sieciowych (np. socket, send itp.),
 • naruszać bezpieczeństwa systemowego,
 • oczekiwać na interakcję użytkownika,
 • uruchamiać innych programów,
 • korzystać z zewnętrznych bibliotek (oprócz dozwolonych bibliotek dla C/C++), np. crt, graph itp., chyba że treść zadania wskazuje inaczej. Dotyczy to również bibliotek dołączanych przez opcje kompilatora.

Rozwiązania w języku C/C++:

 • nie powinny używać plików nagłówkowych typowych dla środowiska DOS/Windows, np. conio.h czy windows.h,
 • nie powinny używać niestandardowych argumentów do funkcji printf, takich jak %D czy %F,
 • w przypadku korzystania tylko z wejścia/wyjścia strumieniowego (iostream) radzimy na początku programu wykonywać instrukcje:
  ios_base::sync_with_stdio(0);
  cin.tie(0);
  oraz wypisywać końce linii jako "\n" (a nie endl). Służy to zwiększeniu efektywności operacji wejścia/wyjścia.