Regulamin Olimpiady Informatycznej

Preambuła

Olimpiada Informatyczna, zwana dalej „Olimpiadą”, jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 10 grudnia 1993 roku. Olimpiada działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z późn. zm.). Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Rozwoju Informatyki. Działania Olimpiady są finansowane zgodnie z umową podpisaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Informatyki. Komitet Główny Olimpiady będzie także zabiegał o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.

Cele Olimpiady:

 1. stworzenie motywacji dla zainteresowania nauczycieli i uczniów informatyką;
 2. rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadpodstawowych w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
 3. stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej;
 4. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej;
 5. stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą;
 6. wyłanianie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, Olimpiadę Informatyczną Krajów Europy Środkowej, Bałtycką Olimpiadę Informatyczną oraz inne międzynarodowe zawody informatyczne.

Cele Olimpiady są osiągane przez:

 1. organizowanie olimpiady przedmiotowej z informatyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 2. organizowanie obozów naukowych dla najlepszych Uczestników Olimpiady;
 3. przygotowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie i ich nauczycieli.

Rozdział 1 – Olimpiada i jej Organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 21 lok. 1, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025627 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Organizator prowadzi działania związane z Olimpiadą przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, zwany dalej „Komitetem”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73, tel. 22 626 83 90, fax 22 626 92 50, e-mail: olimpiada@oi.edu.pl, adres strony internetowej: https://oi.edu.pl.
 2. W organizacji Olimpiady Organizator współdziała z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, a także z innymi środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej.
 3. Zadaniem Organizatora jest:
  1. przygotowanie zadań konkursowych na zawody Olimpiady poszczególnych stopni;
  2. realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej Regulaminu i „Zasad Organizacji Zawodów”, zwanych dalej w skrócie „ZOZ”, opracowywanych przez Komitet i określających szczegóły organizacyjne na daną edycję Olimpiady;
  3. powoływanie komitetów okręgowych i komisji zawodów;
  4. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia, w szczególności w zakresie dystrybucji materiałów informacyjnych oraz zadań, organizacji procesu zgłoszeń, zapewnienia odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacji z Uczestnikami, dystrybucji wyników zawodów Olimpiady poszczególnych stopni, rezerwacji sal, rezerwacji noclegów, organizacji wyżywienia finalistów, organizacji finału i uroczystego zakończenia Olimpiady oraz prowadzenia rozliczeń finansowych;
  5. kontakt z Uczestnikami, w szczególności rozwiązywanie problemów i sporów;
  6. organizacja działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.
 4. Organizator ma prawo bieżącej kontroli zgodności działań Komitetu z przepisami prawa.

§ 2. Prawa i obowiązki Komitetu

 1. Komitet w imieniu Organizatora ma prawo do:
  1. anulowania wyników zawodów Olimpiady poszczególnych stopni lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych nieprawidłowości, w szczególności nieprawidłowości naruszających Regulamin Olimpiady;
  2. wykluczenia z udziału w Olimpiadzie Uczestników łamiących Regulamin lub ZOZ;
  3. reprezentowania Olimpiady na zewnątrz;
  4. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej Uczestników;
  5. nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi, w szczególności sponsorami.
 2. Komitet w imieniu Organizatora ma obowiązek:
  1. opracowywania dokumentu ZOZ, który jest ogłaszany razem z treścią zadań zawodów I stopnia Olimpiady;
  2. wyboru zadań na zawody Olimpiady poszczególnych stopni;
  3. udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady,
  4. zatwierdzania list rankingowych oraz list laureatów i wyróżnionych Uczestników Olimpiady;
  5. ustalania składu reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, Olimpiadę Informatyczną Krajów Europy Środkowej, Bałtycką Olimpiadę Informatyczną oraz inne międzynarodowe zawody informatyczne.

Rozdział 2 – Funkcjonowanie Komitetu

§ 3. Główne zadania i skład Komitetu

 1. Komitet odpowiada za całokształt organizacji Olimpiady, w szczególności za poziom merytoryczny i organizację zawodów. W celu organizacji zawodów II stopnia Komitet powołuje i rozwiązuje komitety okręgowe lub komisje zawodów.
 2. Komitet ma siedzibę w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, który wspiera Komitet we wszystkich działaniach organizacyjnych zgodnie z Deklaracją z dnia 8 grudnia 1993 roku.
 3. Komitet wybiera ze swego grona Prezydium Komitetu, w skład którego wchodzi Przewodniczący Komitetu, dwóch Wiceprzewodniczących, sekretarz naukowy, lider Jury i koordynator Olimpiady. Jeden z Wiceprzewodniczących może pełnić rolę lidera Jury.
 4. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, który:
  1. czuwa nad całokształtem prac Komitetu;
  2. zwołuje posiedzenia Komitetu i im przewodniczy;
  3. reprezentuje Komitet na zewnątrz;
  4. czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami.
 5. Zadania Przewodniczącego Komitetu, w szczególności przewodniczenie obradom Komitetu, w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożliwości wykonywania przez niego zadań wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.
 6. Lider Jury w porozumieniu z przewodniczącym powołuje i odwołuje członków Jury Olimpiady, które jest odpowiedzialne za opracowanie i sprawdzanie zadań.
 7. Sekretarz naukowy jest odpowiedzialny za zbieranie zadań, ich opiniowanie i przedstawianie propozycji zadań Komitetowi.
 8. Komitet dokonuje zmian w swoim składzie na wniosek Przewodniczącego i za zgodą Organizatora.

§ 4. Posiedzenia Komitetu

 1. Komitet obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu.
 2. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy osób wchodzących w skład Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W sprawach nagłych pomiędzy posiedzeniami Komitetu decyzje podejmuje Prezydium Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. Do ważności decyzji podjętej w takim trybie wymagana jest zwykła większość głosów przy głosach oddanych przez co najmniej połowę osób wchodzących w skład Prezydium Komitetu.
 4. Decyzje Komitetu we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
 5. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treści zadań Olimpiady, są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. W jawnych posiedzeniach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających jako obserwatorzy z głosem doradczym.

§ 5. Plan finansowy i sprawozdanie finansowe oraz fundusz Olimpiady

 1. Komitet opiniuje plan finansowy Olimpiady na kolejny rok na ostatnim posiedzeniu Komitetu w roku poprzedzającym.
 2. Komitet zapoznaje się ze sprawozdaniem finansowym z przebiegu Olimpiady na pierwszym posiedzeniu Komitetu w danym roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego.
 3. Komitet dysponuje funduszem Olimpiady za zgodą Organizatora i za pośrednictwem koordynatora Olimpiady.
 4. Komitet przyznaje uprawnienia oraz nagrody i stypendia wyróżniającym się Uczestnikom Olimpiady.
 5. Komitet może przyznawać wyróżniającym się aktywnością członkom Komitetu i komitetów okręgowych nagrody pieniężne z funduszu Olimpiady.

§ 6. Tryb opracowywania zadań olimpijskich

 1. Propozycję oryginalnego i dotąd nieznanego zadania autor zgłasza do sekretarza naukowego Olimpiady.
 2. Propozycja zadania, o którym mowa w ust. 1, w przypadku pozytywnego jej zaopiniowania przez sekretarza naukowego, jest następnie redagowana oraz opracowywana wraz z zestawem testów przez Jury Olimpiady, a opracowania te podlegają niezależnej weryfikacji przez Jury.
 3. Propozycja zadania, o którym mowa w ust. 1, w przypadku negatywnego jej zaopiniowania przez sekretarza naukowego, może zostać odrzucona lub zmodyfikowana i skierowana do opracowania, zgodnie z ust. 2.
 4. Ostatecznego wyboru zestawu zadań na zawody dokonuje Komitet spośród zadań, które zostały opracowane i uzyskały pozytywną opinię, o której mowa w ust. 2.
 5. Wszystkie osoby biorące udział w procesie przygotowania zadania są zobowiązane do zachowania w tajemnicy jego treści do czasu jego wykorzystania w zawodach lub ostatecznego odrzucenia.

§ 7. Sprawozdawczość Komitetu

Komitet składa corocznie Organizatorowi sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów po zakończeniu danej edycji Olimpiady.

Rozdział 3 – Komitety okręgowe

§ 8. Skład i zadania komitetów okręgowych

 1. Komitety okręgowe są powoływane przez Komitet. Członków komitetów okręgowych rekomendują lokalne środowiska akademickie, zawodowe i oświatowe działające w sprawach edukacji informatycznej.
 2. Zadaniem komitetów okręgowych jest organizacja zawodów II stopnia oraz popularyzacja Olimpiady.
 3. Każdy komitet okręgowy składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i co najmniej dwóch członków.
 4. Do organizacji zawodów II stopnia w miejscowościach, których nie obejmuje żaden komitet okręgowy, Komitet powołuje komisje zawodów.

Rozdział 4 – Organizacja Olimpiady

§ 9. Uczestnicy Olimpiady

 1. Adresatami Olimpiady są uczniowie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia oraz uczniowie klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych, zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą.
 2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, wykazujący zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami Olimpiady.
 3. Komitet rozsyła drogą elektroniczną do szkół wymienionych w ust. 1, a także kuratoriów oświaty i koordynatorów do spraw innowacji w edukacji informację o rozpoczęciu danej edycji Olimpiady.
 4. W celu wzięciu udziału w Olimpiadzie uczeń rejestruje się w Systemie Internetowym Olimpiady, zwanym dalej „SIO”, o adresie http://sio2.mimuw.edu.pl, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w ust. 5-7 po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dostępną w Systemie Internetowym Olimpiady, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Klauzula informacyjna jest również dostępna na stronie https://oi.edu.pl.
 5. Rejestracja w SIO wymaga zgody własnej, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika zgody jego prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia Olimpiady, ocenienia nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do zawodów następnego stopnia i zawodów międzynarodowych oraz przygotowania zestawień statystycznych, sprawozdań a także – w wypadku zakwalifikowania do zawodów II lub III stopnia – zgodę na umieszczenie na stronie internetowej, na liście osób zakwalifikowanych do zawodów II lub III stopnia Olimpiady, imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza Uczestnik.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Olimpiady są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. W przypadku braku zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w ust. 4-6, prace Uczestnika nie będą brane pod uwagę i w konsekwencji Uczestnik nie będzie podlegał kwalifikacji do zawodów kolejnych stopni.
 8. Udział w zawodach I stopnia jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 10. Prawa i obowiązki Uczestników Olimpiady

 1. Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z ZOZ;
  2. przestrzegania Regulaminu i ZOZ;
  3. zapoznania się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
  4. rozwiązywania zadań zgodnie z ich założeniami;
  5. informowania Komitetu o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach lub w przypadku zastrzeżeń do organizacji lub przebiegu zawodów Olimpiady.
 2. Uczestnik ma prawo do:
  1. przystąpienia do zawodów I stopnia Olimpiady i otrzymania oceny swoich rozwiązań przekazanych Komitetowi w sposób określony w ZOZ;
  2. w przypadku zakwalifikowania się do udziału w zawodach II i III stopnia:
   1. do korzystania z komputera dostarczonego przez organizatorów w czasie rozwiązywania zadań w zawodach II i III stopnia,
   2. zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach II i III stopnia, a także do bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia przez czas trwania tych zawodów oraz zwrotu kosztów przejazdu;
  3. złożenia odwołania od decyzji komitetu okręgowego lub Jury zgodnie z § 16 niniejszego Regulaminu.
 3. O zakwalifikowaniu Uczestnika do zawodów II i III stopnia Komitet zawiadamia Uczestnika oraz dyrektora szkoły, do której Uczestnik uczęszcza, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.

§ 11. Organizacja zawodów

 1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
 2. Zawody są organizowane przez Komitet przy wsparciu komitetów okręgowych lub komisji zawodów.
 3. Zawody Olimpiady dzielą się na zawody I, II i III stopnia.
 4. Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczać udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu komitety okręgowe i Komitet będą dążyły do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych, a także do organizacji noclegu w takich miejscach.
 5. Zawody Olimpiady odbywają się wyłącznie w terminie ustalonym przez Komitet, bez możliwości powtarzania.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, by umożliwić udział w Olimpiadzie Uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają.

§ 12. Zawody I stopnia

 1. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez Uczestnika zadań ustalonych dla tych zawodów oraz przekazaniu rozwiązań w podanym terminie w sposób określony w ZOZ.
 2. Zawody I stopnia są przeprowadzane zdalnie przez Internet.
 3. Komitet kwalifikuje do zawodów II stopnia odpowiednią liczbę Uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej.
 4. Liczbę Uczestników kwalifikowanych do zawodów II stopnia ustala Komitet i podaje ją w ZOZ.
 5. Komitet może zmienić liczbę Uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia co najwyżej o 30%.

§ 13. Zawody II stopnia

 1. Zawody II stopnia są organizowane przez komitety okręgowe Olimpiady lub komisje zawodów, koordynowane przez Komitet.
 2. Zawody II stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych centralnie przez Komitet. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach, w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 3. Rozwiązywanie zadań w zawodach II stopnia jest poprzedzone jednodniową sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się Uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są liczone do klasyfikacji.
 4. W czasie trwania zawodów Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w szczególności książek, dysków, kalkulatorów, notatek, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem urządzeń dostarczonych przez organizatorów.
 5. Komisja Regulaminowa powołana przez komitet okręgowy lub Komitet czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów i pilnuje przestrzegania Regulaminu i ZOZ.
 6. Każdy uczestnik zawodów II stopnia jest obowiązany do posiadania i okazania legitymacji szkolnej.
 7. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, złożone z jurora niezaangażowanego w daną kwestię i wyznaczonego członka Komitetu lub przewodniczącego danego komitetu okręgowego. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze, w szczególności dotyczące dyskwalifikacji uczestnika, Jury Odwoławcze podejmuje w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu.
 8. Liczbę Uczestników kwalifikowanych do zawodów III stopnia ustala Komitet i podaje ją w ZOZ.
 9. Komitet może zmienić liczbę Uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia co najwyżej o 30%.
 10. Uczestnik zawodów II stopnia zakwalifikowany do zawodów III stopnia uzyskuje tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej.

§ 14. Zawody III stopnia

 1. Zawody III stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach, w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 2. Rozwiązywanie zadań w zawodach III stopnia jest poprzedzone jednodniową sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się Uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady. Wyniki sesji próbnej nie są liczone do klasyfikacji.
 3. W czasie trwania zawodów Uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w szczególności książek, dysków, kalkulatorów, notatek, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem urządzeń dostarczonych przez organizatorów.
 4. Komisja Regulaminowa powołana przez Komitet czuwa nad prawidłowością przebiegu zawodów i pilnuje przestrzegania Regulaminu i ZOZ.
 5. Każdy uczestnik zawodów III stopnia jest obowiązany do posiadania i okazania legitymacji szkolnej.
 6. W sprawach spornych decyzje podejmuje Jury Odwoławcze, złożone z jurora niezaangażowanego w daną kwestię i wyznaczonego członka Komitetu. Decyzje w sprawach o wielkiej wadze, w szczególności dotyczące dyskwalifikacji uczestnika, Jury Odwoławcze podejmuje w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu.
 7. Na podstawie analizy rozwiązań zadań w zawodach III stopnia i listy rankingowej Komitet przyznaje tytuły laureatów Olimpiady Informatycznej: I, II i III miejsca. Liczba laureatów nie przekracza połowy Uczestników zawodów III stopnia. Zasady przyznawania tytułów laureata reguluje § 18.
 8. W przypadku bardzo wysokiego poziomu zawodów III stopnia Komitet może dodatkowo wyróżnić Uczestników niebędących laureatami.
 9. Zwycięzcą Olimpiady zostaje każda osoba, która osiągnęła najlepszy wynik w zawodach III stopnia.

§ 15. Rozwiązywanie zadań

 1. Rozwiązaniem zadania zawodów I, II i III stopnia są, zgodnie z treścią zadania, dane lub program. Program powinien być napisany w języku programowania i środowisku wybranym z listy języków i środowisk ustalanej przez Komitet i ogłaszanej w ZOZ.
 2. W zadaniach zawodów I i II stopnia od Uczestników Olimpiady wymagany jest zakres i poziom wiedzy i umiejętności zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową dla przedmiotu Informatyka w zakresie rozszerzonym.
 3. W zadaniach zawodów III stopnia od Uczestników Olimpiady wymagany jest zakres i poziom wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki będący rozszerzeniem tej podstawy programowej, zgodnie z bibliografią podaną w witrynie Olimpiady.
 4. Rozwiązania zadań są oceniane automatycznie, z tym że jeśli rozwiązaniem zadania jest:
  1. program – to jest on uruchamiany na testach z przygotowanego przez Jury zestawu, a podstawą oceny programu jest zgodność z podaną w treści zadania specyfikacją, poprawność wygenerowanego przez program wyniku, czas działania tego programu oraz ilość wymaganej przez program pamięci;
  2. plik z danymi – to podstawą oceny jest poprawność danych.
 5. Za każde zadanie Uczestnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów jako suma maksymalnych liczb punktów za, odpowiednio, poszczególne testy, o których mowa w ust. 4 pkt 1, lub dane z wynikami dla tego zadania, o których mowa w ust. 4 pkt 2, a oceną rozwiązań Uczestnika jest suma punktów za poszczególne zadania.
 6. Uzyskana ocena rozwiązań Uczestnika jest podstawą utworzenia listy rankingowej Uczestników po zawodach każdego stopnia.
 7. Komitet zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań Uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów kolejnego stopnia, zostali wyróżnieni lub otrzymali tytuł laureata.
 8. Każdy Uczestnik Olimpiady jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.
 9. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z ZOZ lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez Komitet pracy za niesamodzielną lub zespołową Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany.
 10. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany przez Komitet także w innych szczególnie rażących wypadkach łamania Regulaminu lub ZOZ.

§ 16. Tryb odwoławczy

 1. Po zakończeniu zawodów każdego stopnia każdy Uczestnik może zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy oraz zgłosić reklamację do tej oceny, z zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące doboru testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny nie będą uwzględniane.
 2. Sposoby i terminy składania reklamacji są określone w ZOZ.
 3. Reklamacje rozpoznaje Komitet. Decyzje podjęte przez Komitet w zakresie reklamacji, o których mowa w ust. 1, są ostateczne. Komitet powiadamia Uczestnika o wyniku rozpatrzenia zgłoszonej przez niego reklamacji.

§ 17. Przechowywanie dokumentacji

Komitet prowadzi archiwum akt Olimpiady, przechowując w nim w szczególności:

 1. dokumentację w sprawie powołania Olimpiady;
 2. zadania Olimpiady;
 3. rozwiązania Uczestników Olimpiady przez okres nie krótszy niż 2 lata;
 4. rejestr wydanych zaświadczeń dla laureatów i finalistów Olimpiady;
 5. listy laureatów i opiekunów naukowych, którzy przygotowali laureata do Olimpiady;
 6. dokumentację statystyczną i finansową przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Rozdział 5 – Uprawnienia i nagrody

§ 18. Uprawnienia

 1. W klasyfikacji wyników Uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy:
  1. finalista to Uczestnik, który został zakwalifikowany do zawodów III stopnia;
  2. laureat to Uczestnik zawodów III stopnia sklasyfikowany w pierwszej połowie Uczestników tych zawodów, którego dokonania Komitet uzna za zdecydowanie wyróżniające się wśród wyników finalistów. Laureaci dzielą się na laureatów I, II i III miejsca.
 2. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata i finalisty jest zaświadczenie wydane przez Komitet, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z późn. zm.). Komitet prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
 3. Uprawnienia laureatów i finalistów określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
 4. Pozostałe uprawnienia laureatów i finalistów będą podane w ZOZ.

§ 19. Nagrody

 1. Komitet nagradza laureatów I, II i III miejsca medalami – odpowiednio złotymi, srebrnymi i brązowymi.
 2. Komitet może przyznawać finalistom i laureatom nagrody rzeczowe ufundowane z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także nagrody i stypendia ufundowane z funduszy własnych Organizatora lub przez osoby prawne lub fizyczne.
 3. Komitet może nagrodzić opiekunów, których praca przy przygotowaniu Uczestnika Olimpiady zostanie oceniona przez ten Komitet jako wyróżniająca.
 4. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady Informatycznej, Komitet może przyznać honorowy tytuł „Zasłużony dla Olimpiady Informatycznej”.

Rozdział 6 – Olimpiada międzynarodowa

§ 20. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski

 1. Komitet ustala skład reprezentacji Polski wraz z zawodnikami rezerwowymi na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, Olimpiadę Informatyczną Krajów Europy Środkowej, Bałtycką Olimpiadę Informatyczną oraz inne zawody międzynarodowe, organizowane poza granicami Polski, na podstawie wyników Olimpiady oraz regulaminów Międzynarodowej Olimpiady i tych zawodów.
 2. Organizator pokrywa koszty udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych organizowanych poza granicami Polski, w szczególności koszty przejazdu lub przelotu, ubezpieczenia zawodników na czas całego wyjazdu i ewentualnego uzyskania wiz.
 3. Członkowie reprezentacji muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty – w zależności od kraju, w którym odbywają się dane zawody.
 4. W trakcie zawodów międzynarodowych członkowie reprezentacji są zobowiązani do przestrzegania regulaminu tych zawodów.
 5. Komitet wybiera opiekunów reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną, Olimpiadę Informatyczną Krajów Europy Środkowej, Bałtycką Olimpiadę Informatyczną oraz inne zawody międzynarodowe. Członkowie reprezentacji zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów podczas zawodów międzynarodowych.

§ 21. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce

 1. Komitet ustala skład reprezentacji Polski wraz z zawodnikami rezerwowymi na zawody międzynarodowe, organizowane w Polsce, na podstawie wyników Olimpiady oraz regulaminów tych zawodów.
 2. Organizator pokrywa koszty udziału reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych organizowanych w Polsce, w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 3. W trakcie zawodów międzynarodowych członkowie reprezentacji są zobowiązani do przestrzegania regulaminu tych zawodów.
 4. Organizator zawodów jest zobowiązany do przeprowadzenia zawodów w sposób zgodny z ich regulaminem.
 5. Organizator może zaprosić do udziału w zawodach, poza konkursem, dodatkową reprezentację Polski, jeśli regulamin zawodów na to pozwala.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

§ 22. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet, ewentualnie – jeśli sprawa tego wymaga – w porozumieniu z Organizatorem.
 2. Regulamin oraz ZOZ nie mogą zostać zmienione w trakcie trwania zawodów danej edycji Olimpiady, poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami.