Aneks do Regulaminu Olimpiady Informatycznej

Niniejszy aneks wprowadza zmiany do Regulaminu Olimpiady Informatycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozdziale 4 – Organizacja Olimpiady dodany zostaje następujący paragraf:

§ 13a. Zawody II stopnia w roku szkolnym 2020/2021

  1. Wszystkie regulacje zawarte w § 13a dotyczą roku szkolnego 2020/2021 i w tym roku zawieszają § 13.
  2. Zawody II stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez Uczestnika zadań ustalonych dla tych zawodów oraz przekazaniu rozwiązań w podanym terminie w sposób określony w ZOZ.
  3. Zawody II stopnia są przeprowadzane zdalnie przez Internet.
  4. Zawody II stopnia odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.
  5. Rozwiązywanie zadań w zawodach II stopnia jest poprzedzone jednodniową sesją próbną. Wyniki sesji próbnej nie są liczone do klasyfikacji.
  6. Komitet kwalifikuje do zawodów III stopnia odpowiednią liczbę Uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej.
  7. Liczbę Uczestników kwalifikowanych do zawodów III stopnia ustala Komitet i podaje ją w ZOZ.
  8. Komitet może zmienić liczbę Uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia co najwyżej o 30%.
  9. Zawieszone zostaje zastosowanie § 10 ust. 2 pkt. 2 w kontekście zawodów II stopnia, za wyjątkiem zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach II stopnia.

W rozdziale 4 – Organizacja Olimpiady, w § 14. Zawody III stopnia dodane zostają następujące ustępy:

1a. Zawody III stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach. W roku szkolnym 2020/2021 zawody odbywają się w warunkach kontrolowanej samodzielności lub zdalnie przez Internet, w zależności od sytuacji epidemii. W tym roku szkolnym zawieszony jest ust. 1, a w przypadku przeprowadzenia zawodów zdalnie, zawieszone są również ust. 3, 4, 5.

7a. W roku szkolnym 2020/2021, na podstawie analizy rozwiązań zadań w zawodach III stopnia i listy rankingowej Komitet przyznaje tytuły finalisty oraz laureatów Olimpiady Informatycznej: I, II i III miejsca. Liczba laureatów nie przekracza połowy Uczestników zawodów III stopnia. Zasady przyznawania tytułów laureata reguluje § 18. W tym roku szkolnym zawieszony jest ust. 7.

7b. W roku szkolnym 2020/2021 Komitet ustala liczbę finalistów i podaje ją w ZOZ.

W rozdziale 5 – Uprawnienia i nagrody, w § 18. Uprawnienia, w ust. 1, dodany zostaje następujący punkt:

1a. W roku szkolnym 2020/2021, finalista to Uczestnik zawodów III stopnia, którego pozycja w rankingu tych zawodów mieści się w liczbie finalistów ustalonej przez Komitet. W tym roku szkolnym zawieszony jest pkt 1.